Obchodné podmienky

Doprava a platba

 

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lekarnaave.cz je spoločnosť Lekáreň AVE s.r.o. so sídlom na Počernická 699/62e
108 00 Praha 10 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe oddiel C, vložka 139727 (ďalej len „Predávajúci“ alebo „AVE“).


1.2. Kontaktné údaje Predávajúceho:

Lekáreň AVE, Krátka /2, Šumperk 787 01
telefón: +420 602 551 244
e-mail: info@lekarnaave.cz


1.3. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) sú podľa ustanovenia § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, súčasťou kúpnej zmluvy medzi AVE a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“), uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webových stránkach www.lekarnaave.sk ( ďalej len „internetový obchod“) a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti vzniknuté pri uzatváraní kúpnych zmlúv. OP tvorí neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru). OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť výhradne len v slovenskom jazyku.

 

 

2. Obsah zmluvy


2.1. Internetový obchod obsahuje prehľad tovaru určeného na predaj zásielkovým spôsobom v rámci podnikateľskej činnosti AVE. Zoznam tovaru (a jeho ceny) v internetovom obchode sa môže líšiť od tovaru (vrátane jeho cien) ponúkaného v kamenných predajniach lekární AVE. Prostredníctvom internetového obchodu nie je možné zakúpiť lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, lieky obsahujúce návykové látky ani lieky, ktoré môžu byť vydávané bez lekárskeho predpisu s obmedzením. Tovar je možné doručiť iba na území Slovenskej republiky.


2.2. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je vo výnimočných prípadoch oprávnený odmietnuť objednávku Kupujúceho – najmä, nie však výlučne, v prípade, keď mu takýto postup umožňujú osobitné právne predpisy, to je napríklad v prípade podozrenia zo zneužitia dodávaného tovaru. Ďalej je Predávajúci oprávnený odmietnuť objednávku kupujúceho vtedy, pokiaľ tento Kupujúci v minulosti porušil obchodné podmienky, opakovane neprevzal tovar a pod., či vtedy, pokiaľ akokoľvek inak porušil právne predpisy v súvislosti s použitím internetového obchodu.


2.3. Kupujúci berie na vedomie, že vyobrazenie a fotografie pri tovare vrátane textu uvedeného pri tovare majú iba ilustračný charakter a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti, a to vzhľadom na neustále zmeny obalov zo strany výrobcov. U liečiv (vrátane veterinárnych) sú rozhodujúce informácie obsiahnuté v príbalovom letáku.


2.4. Všetky zmeny tovaru a zmeny cien v internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka tovaru vystaveného v internetovom obchode (vrátane akčného tovaru, výpredaja a letákových akcií) platí do vypredania zásob či straty schopnosti Predávajúceho plniť, prípadne do ukončenia akcie zo strany Predávajúceho.

 

 

3. Objednávka a uzavretie kúpy

 

3.1. Objednávka musí obsahovať všetky formulárom predpísané povinné údaje a náležitosti. Informácie o jednotlivých technických krokoch pri vyplnení objednávky sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne objednávku opraviť. V závere procesu sú kupujúcemu sprostredkované pomocou odkazu aktuálne obchodné podmienky. Súhlas s obchodnými podmienkami je nutné vykonať aktívnym zaškrtnutím príslušného poľa. Následným odoslaním objednávky (kľukom na tlačidlo "Odoslať objednávku") potvrdzuje kupujúci správnosť údajov a prehlasuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ktoré akceptuje a bude dodržiavať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a ich správnosť si nijako neoveruje ani sám ani u tretích osôb.


3.2. Pred odoslaním objednávky potvrdí Kupujúci zoznámenie sa a súhlas s OP zaškrtnutím políčka Súhlasím s obchodným podmienkami. Znenie platných OP je Kupujúcemu priamo dostupné pri príslušnom tlačidle. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU Kupujúci potvrdzuje správnosť údajov a prehlasuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktoré akceptuje a bude dodržiavať. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne a ich správnosť si nijako neoveruje u tretích osôb. Po odoslaní objednávky Kupujúci obdrží od Predávajúci e-mailom rekapituláciu objednávky, ktorá ale nie je prijatím objednávky. Objednávka je Predávajúci prijatá v okamihu, keď Kupujúci obdrží e-mail s predmetom „Prijatie objednávky XXX XXX“. Tým je kúpna zmluva uzavretá.

 

3.3. Predávajúci je v závislosti od charakteru predmetu objednávky (neštandardné množstvo tovaru, výška ceny, skladby tovaru, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.) vždy oprávnený žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, e-mailom, písomne). Ak odmietne Kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, má sa za to, že objednávka sa neuskutočnila.

 

3.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí Kupujúci sám.

 

3.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je Kupujúcemu prístupná.

 

3.6. Predávajúci v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie objednávky s následným dodatkom alebo odchýlkou vykonanou zo strany Kupujúceho. Návrhy zmien, dodatkov či odchýlok zo strany Kupujúceho voči potvrdenej objednávke Predávajúceho považuje Predávajúci iba za podnet k ďalšiemu jednaniu o obsahu kúpnej zmluvy.

 

3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa zverejnenej ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom v internetovom obchode alebo v prípade zjavne mylnej informácie či technickej chyby, a to v akejkoľvek fáze vybavenia objednávky. Predávajúci je v súlade so zákonom o liečivách oprávnený odmietnuť objednávku aj v prípade podozrenia zo zneužitia dodávaného tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený odmietnuť objednávku Kupujúceho, ktorý minimálne v dvoch prípadoch neuhradil kúpnu cenu za objednávku alebo sa minimálne v dvoch prípadoch objednaný tovar vrátil Predávajúcemu.

 

 

4. Cena a platba


4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti či platobnou kartou pri osobnom odbere v lekárni;
 • na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
 • on-line platobnou kartou – platobná brána ComGate;
 • prevodom na účet SK59 1111 0000 0016 0979 3009
 • vybranými platobnými poukážkami pri osobnom vyzdvihnutí v lekárni (uplatnenie poukážok sa riadi právnymi predpismi a podmienkami stanovenými vydavateľmi jednotlivých poukážok);
 • platobnou metódou Edenred;
 • Platobnou metódou Sodexo;
 • platobnou metódou Benefit Plus.

4.2. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

4.3. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a cena dobierky, ktoré sa kupujúci zaväzuje uhradiť spoločne s cenou tovaru.


4.4. Ak je dojednaná úhrada kúpnej ceny tovaru a nákladov spojených s dodaním tovaru pred dodaním tovaru, dostane Kupujúci elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo v zákazníckom účte potvrdenie o úhrade kúpnej ceny.

 

 

5. Doprava, poštovné a dodacie lehoty

 

5.1. Prehľad možných spôsobov dodania tovaru určuje Predávajúci a uvádza ich v internetovom obchode na tomto odkaze: Doprava a platba. Kupujúci si je oprávnený zvoliť druh dopravy iba z možností dopravy ponúkanej Predávajúcim. Prehľad spôsobov dodania tovaru sa považuje za súčasť týchto OP.

 

5.2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný prekontrolovať tovar, neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ je obal porušený, nemusí Kupujúci tovar prevziať za predpokladu, že porušenie sa javí ako neoprávnené vniknutie do zásielky, a spíše s prepravcom alebo odovzdávajúcim zápis o škode. Podpisom dodacieho listu či iného dokladu bez uvedenia výhrad či škôd kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

 

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane (minimálne dvakrát), je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. To isté sa uplatní, ak nebol tovar možné dodať z dôvodu uvedenia nesprávnej alebo neúplnej adresy v objednávke. Rovnako v prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s doručovaním tovaru a paušálny administratívny poplatok pokrývajúci náklady s vybavením objednávky vo výške 59 Kč.

 

5.4. Liečivé prípravky budú odoslané Kupujúcemu najneskôr v lehote štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prijatia objednávky tak, aby bolo zaistené ich dodanie Kupujúcemu najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky, alebo bude Kupujúcemu najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní. od prijatia objednávky oznámené, že v tejto lehote nie je možné objednaný tovar dodať.

 

5.5. Pri ostatnom tovare neuvedenom v predchádzajúcom odseku v prípade, že:

 • tovar je skladom, bude zásielka odovzdaná prepravcovi na doručenie spravidla do troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky;
 • pri tovare, ktorý nie je skladom, bude zásielka odovzdaná prepravcovi na doručenie v lehote dostupnosti, uvedenej pri danom tovare, od prijatia objednávky;
 • pri tovare, ktorý je predmetom rezervácie, bude tovar odovzdaný Kupujúcemu vo zvolenom odbernom mieste najneskôr do piatich (5) pracovných dní od prijatia rezervácie alebo od úhrady kúpnej ceny, ak je Kupujúcim zvolená platba vopred.

 

5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť prepravcovi zistené vady. Faktúra je Kupujúcemu zaslaná elektronicky na e-mail, najneskôr do jedného (1) dňa po prevzatí tovaru.

 

 

6. Zodpovednosť za vady a záruka


6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti Predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.


6.2. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práv z chybného plnenia, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, sú uvedené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je dostupný na stránkach internetového obchodu.


6.3. Ustanovenia Reklamačného poriadku sa nepoužijú pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a ktorý túto skutočnosť (napr. uvedením IČO alebo DIČ) uvedie pri objednávke tovaru (ďalej len „podnikateľ“). Právo podnikateľa na uplatnenie práv z vadného plnenia sa spravuje výlučne príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ak sa nedohodnú zmluvné strany v danom prípade inak.


6.4. Pokiaľ Kupujúci reklamovaný tovar zasiela na adresu Predávajúceho (tj nepredáva ho priamo osobne Predávajúcemu), odporúča predávajúci spolu s reklamovaným tovarom zaslať aj reklamačný list (na stiahnutie tu) a kópiu dokladu o kúpe tovaru.


6.5. V prípade podozrenia na závažný alebo neočakávaný nežiaduci účinok lieku, predávajúci odporúča Kupujúcemu toto podozrenie ohlásiť aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

 

 

7. Odstúpenie od zmluvy


7.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote štrnástich (14) dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

 

7.2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho a to:

 • písomne listom na adresu uvedenú v čl. 1.2. OP, alebo
 • na emailovú adresu: info@lekarnaave.cz, a to formou jednostranného právneho konania prostredníctvom formulára ODSTÚPENIE OD ZMLUVY dostupného na stránke www.lekarnaave.cz, kedy podoba tohto formulára nie je právne záväzná a kupujúci má právo vyjadriť svoju vôľu k odstúpeniu iným formulárom, ktorý si vyhotoví, avšak so zachovaním zákonným náležitostí;
 • akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči Predávajúcemu.

 

7.3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

7.4. V prípade obdržania odstúpenia od zmluvy Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohovorí/potvrdí si s kupujúcim ďalší postup.


7.5. V prípade uplatnenia práva podľa článku 6.1. týchto OP je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia, tovar, ktorý od Predávajúceho obdržal, zaslať Predávajúcemu na jeho adresu v čl. 1.2. OP, kedy Predávajúci neakceptuje vrátenie tovaru na dobierku.


7.6. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 Občianskeho zákonníka nesie spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady spojené s vrátením tovaru. Predávajúci môže po Kupujúcom požadovať iba úhradu nákladov stanovených v Občianskom zákonníku.


7.7. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa článku 7.1. týchto OP, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, nie však skôr, ako Kupujúci vráti tovar. Pre vrátenie tovaru platí rovnaký spôsob platby, aký prebehol pri kúpnej zmluve. Dohoda strán o inom spôsobe nie je vylúčená.


7.8. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ teda bude vrátený tovar poškodený či opotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


7.9. Na registrované lieky bez vady sa nevzťahuje možnosť ich vrátenia bez udania dôvodu v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku podľa Občianskeho zákonníka (obdobne je to pri výdaji liekov v lekárni).
Ohľadom ďalšieho tovaru (napr. zdravotnícke pomôcky alebo potravinové doplnky) potom kupujúci berie na vedomie, že z dôvodov uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru najmä, keď sa jedná o tovar:

 • upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • ktoré podlieha rýchlej skaze, tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • v zapečatenom obale, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť späť potom, čo ho Kupujúci porušil.

7.10. Ustanovenia článku 7 týchto OP sa neuplatňujú pre podnikateľov.

 

7.11. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. .

 

 

8. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho


8.1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába, je vo výrobnom výpadku, nedodáva sa alebo dôjde k vyčerpaniu zásob. V takom prípade Predávajúci bezodkladne kontaktuje Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na ďalšom postupe (nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.).


8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že kupujúci má v úmysle predávať objednaný tovar ďalej tretím osobám.


8.3. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo objednávku zrušiť, a to aj vtedy, ak Kupujúci obdržal potvrdzujúci email, ak sa jedná o zjavnú chybu v kúpnej cene tovaru (tj. o cenu zjavne inú, než je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). O zjavnú chybu v cene tovaru sa bude jednať napríklad v prípade chýbajúcej jednej alebo viacerých cifier, zľava na tovar presahuje 50 % bez toho, aby táto zľava bola špeciálne marketingovo komunikovaná (napr. v newsletteri) a iné zjavné chyby v písaní; v prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený, alebo ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je Kupujúci povinný overiť si vopred výšku kúpnej ceny u predávajúceho. Pokiaľ táto situácia nastane, predávajúci bude bez zbytočného odkladu kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu kúpna cena vrátená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená.

 

 

9. Záverečné ustanovenia


9.1. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia op v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednávaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.


9.2. Kupujúci prevedením objednávky prehlasuje a zaväzuje sa, že tovar kupuje pre seba a nebude tovar ďalej predávať tretím osobám. Toto vyhlásenie Kupujúci robí najmä s ohľadom na skutočnosti, že Predávajúci nie je oprávnený vykonávať distribúciu liečiv a že nie je distribútorom zdravotníckych pomôcok. V prípade, že sa toto vyhlásenie Kupujúceho ukáže byť nepravdivým či zavádzajúcim, zaväzuje sa Kupujúci nahradiť Predávajúcemu v plnej výške všetky výdavky, náklady a škody, ktoré Predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú, a to vrátane prípadných sankcií uložených Predávajúcemu príslušnými dozornými orgánmi, vrátane vzniknutej nemajetkovej ujmy a vrátane nákladov vynaložených na súvisiace právne či iné odborné poradenstvo a posudky.


9.3. Predávajúci za účelom vybavenia objednávky a plnenia uzavretej kúpnej zmluvy spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zásadami podrobne popísanými v dokumente Ochrana osobných údajov v e-shope, ktorý je dostupný na stránkach internetového obchodu.

 

9.4. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, ktorej kontaktné údaje nájde na www.coi.cz. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb s výnimkou zmlúv uzavretých v oblasti zdravotných služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9.5. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto OP bolo neplatné a/alebo neúčinné, alebo sa neplatným a/alebo neúčinným stalo, nebude tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť zostávajúcich ustanovení.


9.6. Znenie OP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

9.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 19.1.2024. a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

hore


Doprava a platba


 1. PPL zásielková služba (DHL) 4,99 €
 2. PACKETA 2,99 €
 3. PACKETA - doručenie na adresu 2,99 €

Při objednávce nad 79 € je doprava zdarma.


hore

Články a poradenstvo

Omezte příznaky, ne aktivity se svými blízkými.

Trápí Vás bodavá bolest, píchání, br..ě? Zhoršují se tyto příznaky v noci?

13 Nov

CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA

I na dovolené je dobré být připraven.. neopomenout při cestě na dovolenou:

22 Jún

Ako na nádchu

INOVATÍVNA LIEČBA PRÍZNAKOV AKÚTNE RYMY PRÍRODNOU CESTOU

14 Feb

SESDERMA – INOVATIVNÍ DERMATOKOSMETIKA využívající nanotechnologii.

Sesderma je značka dermatokosmetiky ..ětové dermatologie a geno kosmetiky.

04 Dec